Strafferet

Hos Virum Torv Advokater har vi stor erfaring med straffesager. Vi tager stort hensyn til, at en straffesag kan være svært belastende for den sigtede eller tiltalte. På den baggrund gør vi alt for at få klarlagt sagens baggrund samt undersøgt samtlige strafferetlige og straffeprocessuelle forhold for at sikre et godt resultat.

Hvis du er sigtet/tiltalt

Hvis politiet har mistanke om, at en person har begået noget strafbart, kan vedkommende sigtes. Derefter vil politiet gå i gang med at undersøge forholdet og lede efter beviser. Hvis politiet vurderer, at beviserne er tilstrækkelige, kan der rejses tiltale mod den pågældende person.

Som sigtet er det vigtigt, at man er opmærksom på sine rettigheder.

Først og fremmest er politiet forpligtet til at fortælle dig, at du er sigtet, og hvad du er sigtet for. I nogle tilfælde vil politiet ikke indlede med at fortælle dette.

Som sigtet har du ikke pligt til at tale med politiet, udover at give oplysning om dit navn og adresse. Derudover har du altid ret til at kontakte en forsvarer.

Det forhold at man udøver sin ret til ikke at udtale sig ved den første afhøring vil aldrig kunne komme en til last i en efterfølgende retssag. Omvendt vil de oplysninger du afgiver kunne bruges imod dig.

Dine oplysninger til politiet kan have stor betydning for sagens senere forløb. Det er derfor vigtigt at være opmærksom på disse rettigheder.

Hvis du er i tvivl om dine rettigheder anbefales det, at du kontakter en forsvarer, inden du handler.

Hvis du er anholdt eller varetægtsarrestant

Hvis politiet mener, at der er rimelig grund til at mistænke en person for en forbrydelse, kan de foretage anholdelse. Det vil de gøre i tilfælde hvor personen, skal hindres i at begå yderligere strafbare handlinger, personens tilstedeværelse skal sikres og bør afskæres fra at være sammen med andre.

Politiet har som udgangspunkt kun mulighed for at opretholde anholdelsen i 24 timer, hvorefter den anholdte skal stilles for retten i grundlovsforhør. Ved grundlovsforhøret vil retten enten vælge at løslade dig, fængsle dig i op til 4 uger eller forlænge anholdelsen i 3 døgn.

Ved grundlovsforhøret skal du have en advokat beskikket, og du bestemmer selv hvilken advokat det skal være.

Retten træffer afgørelse om varetægtsfængsling, hvis de mener, at den pågældende alternativt vil flygte, begå ny kriminalitet eller ødelægge efterforskningen i sagen. Endelig vil der efter omstændighederne ske varetægtsfængsling, såfremt der er tale om en forbrydelse af særlig grov karakter.

Varetægtsfængsling kan ske i fire uger af gangen. Hver fjerde uge har du ret til at blive stillet for en dommer som vil afgøre, om betingelserne for varetægtsfængslingen stadig er opfyldt.

Hvis man får en fængselsstraf, bliver den tid, man har siddet varetægtsfængslet, trukket fra den tid, man skal afsone i et fængsel.

Hos Virum Torv Advokater bistår vi hvor det er nødvendigt i hele forløbet af en straffesag, dvs. fra den første afhøring hos politiet til sagen er slut i retten.

Vi gør en indsats for at informere dig om dine rettigheder, så du er godt rustet på til at håndtere den svære situation det er, at være havnet i en straffesag.