Skilsmisse/bodeling:

Hvis I står i den situation, at I skal separeres eller skilles, er der mange praktiske ting, der skal klares i en i forvejen belastende situation. Der skal udover deling af fællesboet, måske tages stilling til samvær omkring jeres børn og fastsættes børnebidrag mv.

Virum Torv Advokater har stor erfaring med at bistå par i forbindelse med gennemførelse af en separation/skilsmisse, herunder udfærdigelsen af bodeling og rådgivning om samvær. Vores målsætning er at bidrage til, at I får et overblik over forløbet, og at mange af de svære beslutninger kan tages i samråd med en uvildig rådgiver.

Separation eller skilsmisse:

Der er forskel på at blive skilt og separeret. Separationen går forud for skilsmisse. Det er en prøveperiode, hvor I har mulighed for at overveje, om ægteskabet skal genoptages, eller om I vil skilles permanent.

En separation ophæver mange af de regler, der gælder, når man er gift. For eksempel arver I ikke længere hinanden. En separation ophæver imidlertid ikke selve ægteskabet. Det betyder, at man først kan blive gift med en anden, når man er skilt. Ansøgningen om separation/skilsmisse sendes til Statsforvaltningen, hvilket vi tillige kan være behjælpelig med. Det er en god idé lige at drøfte ansøgningen med en advokat, så du sikrer dig, at du ikke fraskriver dig retten til eksempelvis ægtefællebidrag.

Hvis I står I den situation, at I ikke er enige om, hvorvidt I skal separeres eller skilles, har den ene part ensidigt ret til at anmode Statsforvaltningen om hjælp i form af et møde om vilkårsforhandling.

Her vil Statsforvaltningen forsøge at bistå jer med at komme uenighederne til livs. Mange oplever, at det kan være rart at have en advokat med sig i en sådan forhandlingssituation. Hvis I når til enighed, vil Statsforvaltningen udstede en bevilling om separation eller skilsmisse. I den situation, hvor det er en separationsbevilling, der udstedes, skal man sørge for efter separationsperiodens udløb, at ansøge Statsforvaltningen om skilsmisse, idet det ikke automatisk sker.

Bodelingen:

Det kan være en god idé at udarbejde en skriftlig aftale om bodeling (bodelingsoverenskomst), som bliver underskrevet af begge parter, så I senere kan dokumentere, at har været enige om fællesboets deling, hvis der senere måtte opstå uenighed herom.

Vi kan hjælpe jer med at få lavet en boopgørelse, som er en opgørelse af jeres respektive bodele – dvs. hvad I hver især ejer (fast ejendom, bil, værdipapirer og indbo mv.) fratrukket jeres gæld. En positiv bodel skal deles mellem jer, hvorimod en negativ formue ikke deles. Aktiver, der er købt I fællesskab, medregnes med halvdelen til hver. Gæld man har erhvervet sammen deles tillige.

Boopgørelsen tager udgangspunkt i, hvad I ejer på ophørsdagen. Det er den dag, Statsforvaltningen modtager jeres ansøgning om separation eller skilsmisse. I kan godt fastsætte ophørsdagen, som en anden dag, men der skal være enighed herom.

En bodeling kan være en uoverskuelig proces for parterne, idet der er mange forhold, der skal tages stilling til, herunder ophørsdag, skattemæssige forhold samt en afklaring af bodelene.

Ifald, der uenighed omkring bodelingen er det hensigtsmæssigt, at hver af parterne har sin egen advokat til at repræsentere sig.

Hvis I ikke kan blive enige om bodelingen, kan sagen også indbringes for skifteretten.

Samvær/forældremyndighed:

Når man har børn, er udgangspunktet ved skilsmisse, at forældrene får fælles forældremyndighed over børnene. Selvom det er udgangspunktet, er det dog ikke sikkert, at det er sådan, det ender med at falde ud. Der kan være vægtige argumenter for en skævdeling. Hvis I ikke kan blive enige om samvær, kan Statsforvaltningen træffe afgørelse herom ved en såkaldt samværsresolution.

Dog er det et yderst følsomt emne og naturligt nok et af de punkter, der kan være sværest at nå til enighed om. Det er vigtigt at rådføre sig, inden man indgår en samværsaftale, da denne kan være noget nær umulig at ændre, når først den er indgået.

Derudover, skal det afklares, hvad der skal betales i børnebidrag og hvilke offentlige ydelser, som man som enlig forælder er berettiget til, og hvem der skal være bopælsforælder. Endvidere, skal der opnås enighed om skolevalg og fritidsaktiviteter mv.