Dødsbobehandling

Hvis der sker et dødsfald i familien, kan det forekomme uoverskueligt at skulle klare alle de praktiske ting omkring dødsboet, når man samtidig gennemlever en svær følelsesmæssig tid som pårørende til den afdøde.

Man skal både indlevere en række dokumenter til skifteretten, før man kan få boet udleveret, man skal sørge for at betale boets løbende regninger, have afhændet lejebolig eller have solgt afdødes ejerbolig, undersøge om boets er skattepligtigt mv. Alt dette kan vi hjælpe dig med hos Virum Torv Advokater, så du kan fokusere på andet end praktikaliteter.

Vi sørger for at holde dig løbende orienteret i bobehandlingsperioden, så du kan følge med i ”afviklingen” af boet, og holder altid et indledende møde, hvor processen bliver kortlagt.

Skifteformer:

Privat skifte:

Denne skifteform kan kun vælges, såfremt der er enighed blandt arvingerne om, hvordan boet skal deles. Hvis arvingerne ikke kan nå til enighed, er man nødsaget til at ændre skifteform; til bobestyrerbo. I denne situation er det advokaten, der træffe de endelige beslutninger, hvorom der er uenighed.

Boet skal afsluttes senest 15 måneder efter dødsfaldet.

Bobestyrerbo:

Denne skifteform vælges, såfremt arvingerne ikke kan blive enige om fordeling af arven eller andre dispositioner i boet. Denne skifteform vælges tillige, hvis afdøde i sit testamente har udpeget en bestemt advokat/bobestyrer til forestå bebehandlingen.

Bobestyreren skal træffe de mest gunstige beslutninger for boets arvinger og samtidig påse at de mange frister bliver overholdt, samt at boets løbende udgifter betales til tiden. 

Et bobestyrerbo skal være afsluttet senest 24 måneder efter dødsfaldet.

Virum Torv Advokater tilbyder:

Et indledende møde
  • Rekvirering af skifteretsattest og skiftefuldmagter med henblik på udlevering af boet fra skifteretten.
  • Indrykning af proklama i Statstidende
  • Oprettelse af særskilt bokonto til boets indeståender.
  • Udarbejdelse af åbningsstatus (oversigt over aktiver og passiver pr. dødsdagen), der skal godkendes af skifteretten.
  • Betaling af dødsboskat, såfremt boet er skattepligtigt, herunder udarbejdelse af selvangivelse.
  • Fordringsprøvelse (berettigelsen af kreditorernes krav gennemgås og efterprøves)
  • Salg af boets aktiver, det kan være fast ejendom, bil, løsøre, værdipapirer mv.
  • Udarbejdelse af boopgørelse. Boopgørelsen er den endelige opgørelse af boets aktiver og passiver samt boets indtægter og udgifter i boperioden. Denne skal godkendes af såvel skifteretten som af SKAT.

Salær

Før vi opretter sagen hos os, oplyser vi dig om salærets størrelse, så det ikke kommer bag på dig, når boet skal sluttes. Advokatomkostningerne medtager vi i bopgørelsen og den fratrækkes derfor heri, før boafgiften beregnes. Arvingerne skal derfor ikke selv have penge op af lommen.

Prisen afhænger af hvor mange aktiver, der er i boet (ejendomme, værdipapirer mv.) samt antallet arvinger.

Andre skifteformer:

Vi har også erfaringer med de følgende mere simple skifteformer:

Boudlæg:

Såfremt afdødes bo ikke overstiger mere end 45.000,00 kr. (2019) (efter begravelsesudgifter er fratrukket)kan boet udlægges direkte til de nærmeste arvinger. Man hæfter i den situation ikke for afdødes gæld, men er til gengæld forpligtet til at afholde begravelsesomkostningerne.

Ægtefælleudlæg:

 Såfremt fællesboet ikke overstiger 768.000,00 kr. (2019) kan boet udlægges til den længstlevende ægtefælle.

Man skal dog gøre sig klart, at den længstlevende hæfter for afdødes gæld. Hvis boet viser sig at være insolvent, kan længstlevende ægtefælle under visse omstændigheder ændre skifteformen for at undgå at hæfte for gælden. 

Afgifter samt dødsbobeskatning:

Retsafgift:

Der skal betales en retsafgift på 2.500 kr. til skifteretten. Såfremt boet er over 1 mill. kr., skal der betales en yderligere afgift på 6.500,00 kr. til skifteretten.

Boafgift:

Den længstlevende ægtefælle skal ikke betale boafgift, men det er tilfældet for alle andre arvinger. Boafgiften skal beregnes efter der er fratrukket et bundfradrag, og det udgør 15% af arven. Søskende

skal betale tillægsboafgift på 25% af arven.

Dødsbobeskatning:

Hvis boets nettoformue overstiger kr. 2.901.400,00 (2019), er boet skattepligtigt. Håndteringen af dette er ikke simpelt, særligt ikke såfremt boet tillige skal forestå salg af aktier eller andre værdipapirer. Vi rådgiver dig endvidere om, hvornår vi skal lægge boets skæringsdato, så det er mest gunstigt skattemæssigt.