Det Nye Familieretssystem

Det nye familieretlige system

Før 1. april 2019 blev skilsmissesagerne behandlet i Statsforvaltningen og i byretten. Her fra 1. april i år er der nu trådt et helt nyt familieretligt system i kraft. Ændringer skitseres i hovedtræk herunder:

Familieretshuset:

Den ene del af det nye system er Familieretshuset, som er en administrativ myndighed, der skal screene alle sager og visitere til det rigtige sagsforløb for den enkelte familie.

Der er lavet tre sagsbehandlingsspor, så den enkelte families behov tilgodeses.

Det grønne til enkle sager, hvor konfliktniveauet er lavt og hvor der følgelig er et begrænset behov for myndighedernes involvering. Det gule til de familier, som har behov for hjælp til at dæmpe en konflikt, og det røde, hvor der er behov for en større involvering af myndighederne for at sikre barnets trivsel.

Familieretten:

Det andet nye tiltag er Familieretten, der nu henhører under byretterne. Her træffer en dommer afgørelsen i komplekse sager. Familieretten skal derfor behandle de sager, hvor den ene forælder eksempelvis ikke vil efterleve myndighederne afgørelser eller der er tale om vold i hjemmet.

Refleksionsperiode:

Ift. skilsmisser, er der indført en refleksionsperiode, så ægtefæller med børn først kan blive skilt efter tre måneder. Der tilbydes forældre og barn rådgivning i den forbindelse.

Ligeværdigt forældreskab:

Et udgangspunkt om ligeværdigt forældreskab er indført. Det betyder, at enige forældre fremover kan dele barnets bopæl mellem sig. Disse vil modtage halvdelen af børne- og ungeydelser hver.

Større beskyttelse af barnets tarv

Generelt betyder det nye system, at barnets tarv vægtes højere i forældreansvarsloven. Der er derfor ligeledes oprettet en særlig børneenhed, der har til formål at sikre, at børnene altid har en voksen, som de kan snakke med, hvis har brug for det. Børneenheden består af børnesagkyndige, der påser at børnenes behov tilgodeses bedst muligt, og at de støttes igennem deres forældres skilsmisse.

Kontakt os endelig, hvis du står overfor en skilsmisse, eller er i tvivl om hvordan du/I skal håndtere en samværsordning ift. jeres børn – eller bare har spørgsmål til det nye systems betydning for jeres situation. Virum Torv Advokater har mange års erfaring med skilsmisser og samværssager, og bistår jer gerne, så I kan finde en løsning alle kan leve med. Kontakt os for en uforpligtende samtale.

 

Se Familieretshusets grafiske fremstilling her:  https://familieretshuset.dk/media/1101/samarbejde_med_familieretten.pdf